FORMULARZ REKLAMACYJNY
REKLAMACJA NA PODSTAWIE RĘKOJMI

Wypełnia Klient


DANE SPRZEDAWCY


BUSINESS DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Sobieskiego 11E/6, 40-082 Katowice,
adres poczty elektronicznej: reklamacje@topkitchen.pl

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko:Adres do korespondencji:Adres e-mail:DANE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

Numer zamówienia:Data zawarcia umowy sprzedaży:Nr faktury VAT/paragonu i data wystawienia (fakultatywnie) lub informacja o innym dowodzie zakupu:


OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU

Opis towaru (np. rodzaj, model – symbol):Cena towaru:OKREŚLENIE WADY

Opis wady

Data stwierdzenia wady:ŻĄDANIE KLIENTA (proszę wskazać właściwe)

A


Nieodpłatna naprawa towaru (usunięcie wady)


B


Nieodpłatna wymiana towaru na nowy


C


Obniżenie ceny towaru


Kwota obniżenia ceny:


D

Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy
(
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)

ZWROT PIENIĘDZY (dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta (ewentualnie inny sposób zwrotu pieniędzy)


INNE UWAGI KLIENTA
DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA

Miejscowość, data:Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)